Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Basınç Yöneti̇m Alanlarının (BYA) Oluşturulması 

İçme suyu dağıtım sistemlerinde basınç yönetimi, basınç ile sızıntı arasındaki ilişki nedeniyle kayıplarla mücadelede en önemli ve faydalı yöntemlerden biridir. Kaçakların oluşma sıklığının azaltılması, boruların daha uzun ömürlü olmasının sağlanması, yüksek basınçların asgari düzeye indirilmesi, basınç dalgalanmalarının azaltılması ve kaçınılmaz sızıntıların azaltılmasında basınç yönetimi en temel uygulamaların başında gelmektedir.

 İçmesuyu sistemlerinde Basınç yönetim alanları (BYA) oluşturulurken bölge büyüklüğü, boru uzunluğu gibi faktörlerden ziyade en temel faktör kot farklılıklarıdır. Belirlenen BYA içerisinde homojen şekilde basınçların dağılımları sağlanmalı ancak bunu yaparken kritik nokta basınçları ve topografya koşullarına bağlı olarak düzenlenmelidir.


İÇME SUYU SİSTEMLERİNDE BASINÇ YÖNETİMİ (BYA)

Basınç Yönetim Alanı (BYA), Bölgesel Ölçüm Alanı (BÖA) tasarımlarında olduğu gibi belirli bir büyüklük standardı olmaksızın, tasarlanacak bölgenin içerisindeki kot farkları analiz edilerek oluşturulan izole alt bölge olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla yüksek basınca sahip bölgelerde oluşan stresin azaltılmasıyla su kayıplarının ve ihtiyaçtan fazla su temin edilmesinin önüne geçecektir. Ayrıca bölgede yapılacak fiziki su kaçak tespiti ve onarım faaliyetleri sonrasında, önlenemeyen arka plan kayıplarının da ciddi miktarda düşürülmesi sağlanacaktır. Su üretim fiyatlarının ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve şebekenin daha uzun yıllar boyu işletilmesi içme suyu sistemlerinde basınç yönetimi ile sağlanabilmektedir.

Kazısız teknolojilerle (yeraltı radarı, kablo ve boru dedektörleri, akustik dinleme mikrofonları, ultrasonik debimetreler, basınç kaydediciler) içme suyu sisteminin doğrulanması, hidrolik modelleme ve saha kalibrasyonları, Bölgesel Ölçüm Alanları ve Basınç Yönetim alanları gibi izole alt bölgelerin kurulumlarının yapılmasıyla içme suyu dağıtım sisteminin izlenebilirliği, takip edilebilirliği ve su kayıplarıyla çok daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi sağlanmaktadır.

Tek girişli basınç yönetim alanları (BYA)

 Bir ana taşıyıcı hat üzerinden alınan branşman veya su deposundan gelen cazibeyle beslenen boru ile bu bölgeye su temin eder. Tek girişli BYA’da tüm sınır vanaları kapatılır ve sınır dışındaki şebekelerden ayrılması sağlanır. Mevcut bir izole bölgede tek girişli BYA tasarlaması yapılabilir.

Çok girişli basınç yönetim alanları (BYA)

 BYA içerisine birden fazla su temin eden girişlerin yönetilmesiyle bölge içerisinde kritik noktada olması gereken basınçların devamlılığının sağlanmasıdır. Çok girişli BYA oluşturulurken sistem davranışlarının anlaşılabilmesi için içmesuyu sistemlerinde hidrolik modelin kullanılması önemlidir.

Dinamik basınç yönetim alanları (BYA)

 Bölge içerisindeki su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sistemi en uygun şekilde ayarlamak adına kritik nokta ile sınır konumlarının ve BYA giriş sayılarının değiştirilmesi mümkündür.

basinc-yonetim-alanları-BYA-su-kayip-yönetimi

 Bununla birlikte mikro ve makro BYA’lar arasında belirli ayrımlar yapılabilir. Mikro BYA tek veya daha fazla su girişi olan ve basıncın girişlerde yönetildiği kapalı bir dağıtım bölgesidir. Makro BYA ise birden fazla şebeke bölgesine veya birden fazla mikro BYA’lara su temin eden boru üzerine basın kırıcı vana tatbik edilmesiyle oluşturulur.